WP Hotell - Tjenestens vilkår og betingelser

Her finner du oppdaterte vilkår og betingelser for WP Hotell pakke Basic og Proff

Lesetid: 10 minutter

Logget endringer:

 • 12/1-23: Endret juridisk navn fra WP Hotell United Works AS til Holli United Works AS.
 • 4/5-23: Endret juridisk adresse og purregebyr

1. Supportbegrensning
Support er begrenset til WordPress originalprogramvare og serverrelaterte problemer og omfatter ikke:
– Hjelp med tredjepartsapplikasjoner (f.eks. plugins, sidebygger og tema) som ikke er relatert til WordPress.com.
– Logg inn på ikke-WordPress.com-kundekontoer, for eksempel domeneregistratorer, for å gjøre endringer eller se innstillinger direkte.
– Nettsteder som kjører WordPress-programvare, men som ikke er vert for WordPress.com
– Skrive, redigere eller på annen måte lage innhold som tekst og bilder (men vi vil vise deg hvordan du gjør dette selv)
– Skrive og redigere kode som f.eks. HTML, CSS, PHP og Javascript.

2. Avtaleperiode
Alle tjenester er løpende og tidsubegrenset uten bindingstid, om ikke annet er avtalt. Tjenesten vil løpende og automatisk bli fornyet for en ny avtaleperiode som er minimum 1 måned eller 1 år og på ellers gjeldende vilkår, inntil en eventuell oppsigelse er bekreftet. Påbegynt måned eller år refunderes ikke.

3. Oppsigelse av tjenester
Oppsigelser skal meddeles United Works skriftlig til [email protected] innen 10 dager før neste terminstart. Kunden forplikter seg til å betale for tjenester som ikke er sagt opp innen fristen i foregående punktum. En registrert oppsigelse endrer ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode eller utestående beløp, men medfører at ny avtaleperiode ikke begynner å løpe. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) måned eller år vil ikke bli refundert.

4. Fakturering
Alle tjenester faktureres for minimum 1 måned eller 1 år, avhengig av avtalen som er inngått ved bestilling. Ved fornyelse av avtaleperiode utstedes faktura normalt 1-3 dager etter at ny periode (termin) begynner å løpe. Ved forsinket betaling vil det bli utstedt purring med purregebyr (35,00 kroner) og renter (purrerente 10,75 %) i henhold til forsinkelsesrenteloven. Det er kundens ansvar å forsikre seg om at faktura er mottatt per e-post eller EHF (regnskapssystemet).

5. Priser og prisendringer
Alle priser som oppgis på nettsiden, eller i annet materiale, oppgis uten merverdiavgift for regnskapspliktige selskaper og eventuelt andre offentlige avgifter. United Works forbeholder seg retten til å gjøre endringer i gjeldende priser, og individuelle rabatter når som helst. United Works plikter å varsle prisendringer senest 2 måneder i forkant, med virkning fra ny avtaleperiode begynner å løpe, eller fra første forfall. Melding om prisendringer skal sendes per epost til den e-postadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.

6. Konfidensialitet og publisitet
Kunden forplikter seg, til enhver tid, til å holde United Works oppdatert med korrekt kontaktinformasjon, så som telefonnummer, postadresse, e-postadresse m.v. Kunden plikter også å angi, og vedlikeholde informasjon om, hvilke kontaktpersoner som skal ha adgang til å administrere og forvalte tjenesten(e) på vegne av Kunden. Alle opplysninger om kundeforholdet er å anse som konfidensielle, og Kunden forplikter seg til å oppbevare slike opplysninger på en sikker måte. Ved mistanke om uautorisert tilgang forbeholder United Works seg retten til å endre passord for tjenesten(e), eventuelt stenge tjenesten(e). United Works forbeholder seg retten til å nekte utlevering av opplysninger om kundeforholdet til personer som ikke er angitt som kontaktpersoner for kundeforholdet. United Works forbeholder seg retten til å nekte å utføre endringer i kundeforholdet på oppfordring fra personer som ikke er angitt som kontaktpersoner for kundeforholdet. United Works forbeholder seg retten til å benytte Kundens navn, inkludert eventuell logo, i offentlighet og i reklamemateriell uten forutgående samtykke. Kunden kan reservere seg for slik bruk ved å meddele United Works skriftlig per post eller epost. Ved reservasjon plikter United Works å fjerne kundens referanser fra reklamemateriell, så langt det er mulig, uten unødig opphold.

7. Angrerett og reklamasjon
Alle tjenester anses som fullt levert på opprettelsestidspunktet. Kunden har allikevel rett til å reklamere på tjenesten dersom den er mangelfull. Feil som avdekkes av Kunden skal uten ugrunnet opphold varsles United Works per e-post. Overholder ikke Kunden reklamasjonsbestemmelsen i foregående punktum mister Kunden retten til å gjøre misligholdet gjeldende overfor United Works.

8. Stenging og suspensjon
United Works forbeholder seg retten til å stenge, eller suspendere, tjenester som skaper uforholdsmessig høy belastning eller andre problemer. United Works kan uten forutgående varsel fjerne materiale eller velge å stenge, eller suspendere, en tjeneste når mistanken om uakseptabel bruk, krenkelse av lov, rettigheter eller andre beskyttede interesser, etter United Works sitt eget skjønn, synes berettiget, og uansett om Kunden ikke svarer på eller etterkommer krav om å fjerne materiale innen de frister som United Works setter. Ved manglende betaling vil tjenester bli suspendert på fornyelsesdatoen, og i noen tilfeller medføre tap/sletting av domener, tjenester og innhold. Dette fritar dog ikke for betalingsansvaret. Ved suspensjon påløper et gjenåpningsgebyr fra minimum kr. 1250,- eks. mva. Tjenester gjenåpnes etter at betaling har funnet sted i sin helhet og er registrert i United Works sine systemer. United Works forbeholder seg retten til å stenge tjenesten dersom betaling ikke foreligger innen rimelig tid. Ved stengning anses avtaleforholdet for den berørte tjenesten som avsluttet.

Stenging eller suspensjon endrer ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode eller utestående beløp. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) om det er måned eller år vil ikke bli refundert.

9. Ansvarsbegrensning
United Works kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett. United Works tar ikke ansvar for personansvar som kunde selv må etterfølge etter lov og opplyse om. United Works tar ikke ansvar for under noen omstendigheter lagring av personopplysninger som kunder gjør. Alle nettsider er kundens eiendom og kunden har det fulle og hele ansvar for innhold, lagring, datasamling og sikkerhet. United Works kan bare holdes ansvarlig for rimelige og påregnelige direkte økonomiske tap. United Works vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjepartstap, personvernkonflikter eller annet avledet eller indirekte tap. Det totale kravet kan ikke overstige kostnadene United Works har fakturert Kunden for tjenesten i en avtaleperiode. Krav om erstatning må fremsettes uten ugrunnet opphold. Kunden vedgår at det ikke under noen omstendigheter vil være aktuelt å kreve erstatning verken for nedetid, suspensjon, domstolkrav ved personvern eller andre krav eller stengning. United Works kan ikke holdes ansvarlig dersom brukere av Internett, bevisst eller ubevisst, skaffer seg adgang til Kundens dataressurser, datainnsamling eller forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt. United Works er ikke ansvarlig for innholdet i søkemotorer, whois-databaser, persondata-innsamlingstjenester og andre eksterne Internettressurser. Kunden forplikter seg til å holde United Works skadesløs for ethvert krav eller rettslig krav som f.eks. domstol som tredjepart måtte rette mot United Works som har sammenheng med det materiale som Kunden, eller Kundens brukere, har formidlet gjennom United Works sine tjenester.

10. Force majeure
Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til streik, lockout, naturkatastrofer, pandemier, linjefeil, strømbrudd både hos tredjepart leverandører og United Works, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

11. Lovvalg og tvisteløsning
Denne tjenesteavtalen skal reguleres av norsk rett. Tvister mellom Kunden og United Works skal søkes løst i minnelighet. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet innen tretti – 30 – dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting.

12. Endringer i tjenesteavtalen
Kunden aksepterer at United Works forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne tjenesteavtalen til enhver tid, og at Kunden er bundet av disse endringene. Alle endringer er bindende 30 dager etter at de er publisert på våre nettsider.

13. Generelt
United Works tjenester må ikke benyttes til formål som United Works, etter eget skjønn, finner uakseptable. Slike formål kan være, men er ikke begrenset til, bruk av IRC-klienter, bruk av boter, portskanning, DoS-angrep og forsøk på å skaffe seg uautorisert tilgang til interne eller eksterne systemer, distribusjon av virus og malware og utsendelse av spam, for videresalg. United Works tar ikke ansvar for funksjonaliteten til tredjeparts programvare under valgt operativsystem, etter nødvendige sikkerhetsendringer og/eller i konflikt med United Works sin serverkonfigurasjon og programvare. United Works yter ikke teknisk support på tredjeparts programvare, men vil være behjelpelig så langt dette lar seg gjøre teknisk og ressursmessig sett. Materialet som publiseres, eller henvises til, fra Kundens område skal være i overensstemmelse med tredjeparts rettigheter og med norsk lov, det eller de lands lovgivning Kunden må sies å bedrive sin virksomhet fra og de lands lovgivning innholdet på området må antas å rette seg mot. Dersom Kunden har lagt ut innhold som bryter med foregående punkt, eller som forårsaker feil og/eller problemer, forbeholder United Works seg retten til å fjerne innholdet eller stenge tjenesten. Båndbreddebruk er ikke begrenset for for alle våre abonnementer med en spesifisert mengde båndbredde men kan gis advarsel eller stenging hvis bruken ikke kan forbindes med normal nettsidebruk eller til privat bruk.

14. Generelle vilkår for sending av epost hos United Works
United Works forbyr utsendelse av spam. United Works definerer spam som mer eller mindre likelydende e-post sendt til flere mottakere som ikke har gitt avsender eksplisitt samtykke i å motta slike meldinger. United Works forbyr masseutsendelser av e-post til mottakere som ikke har gitt avsender aktivt samtykke til å motta slike meldinger. I tillegg forbys utsendelse av slike meldinger via tredjepart der det brukes eller refereres til web-, e-post- eller andre tjenester levert av United Works. Tjenester levert av United Works tillates ikke brukt til å rekruttere kunder som resultat av, eller til å motta tilbakemeldinger fra, epost sendt fra/via tredjepart der utsendelsen bryter disse betingelsene eller tredjeparts avtalebetingelser. United Works forbyr bruk av ubekreftede e-postlister. Det er ikke tillatt å legge til abonnenter på en e-postliste uten at det foreligger eksplisitt aktivt samtykke fra abonnenten. Alle e-postlister som benyttes av kunder hos United Works skal benytte en såkalt lukket verifikasjonsprosess (eng: «closed-loop opt-in»). Med lukket verifikasjonsprosess (eng: «closed-loop opt-in») menes at abonnenten har gitt verifiserbart samtykke til å abonnere på den spesifikke e-postlisten ved å bekrefte (svare på) en e-post med abonnementsbekreftelse. Dette er standard praksis for alle ansvarlige e-postlister, og forsikrer at abonnenten er korrekt oppført, med en gyldig e-postadresse og uttrykt samtykke.

Verifiserbare detaljer fra verifikasjonsprosessen skal lagres sammen med andre detaljer om e-postlisten så lenge denne eksisterer, og skal gjøres tilgjengelige for United Works på forespørsel. Utsendelse av e-post til adresser mottatt fra tredjepart, eller bruk av tjenester levert av United Works i forbindelse med slike utsendelser, tillates ikke.

15. Webhotell
Tjenesten gir kun tilgang til WordPress-område og/eller kontrollpanel/FTP på en av United Works sine webservere. United Works tildeler ikke brukernavn og passord som Kunden benytter for å få tilgang til området eller WordPress, hvor Kunden kan lagre informasjon for publisering på Internett. Kunden kopler seg til tjenesten via tredjeparts webgrensesnitt som United Works forvalter på en server. Kunden står eventuelt ansvarlig for bruk av egen tredjeparts klient, server eller kontrollpanel. Kunden er selv ansvarlig for å lage, legge inn, og oppdatere den informasjon som ønskes etablert på eget område på egen risiko. Alt innhold som legges ut på området er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut. Våre tjenester inkluderer backup som beskrevet under «Backup». Dersom Kundens benytter lagringsplass utover den avtalte lagringskapasiteten for abonnementet, plikter United Works å informere Kunden om dette. Dersom den benyttede lagringskapasiteten overskrider kvoten for hva vi mener er normalt og tilhørende en nettside; som for eksempel lagring av data som ikke kan forbindes med nettsiden, overflødig (eks. dublikater)/unødvendig (eks. store filer) data, data til privat bruk, data til andre tjenester som ikke tilhører websidens funksjoner, vil vi informere om dette og be om sletting av data.

16. Backup
Med mindre annet fremgår av Tjenesteavtalen ellers, er backup allerede innebygd, og koster ikke noe ekstra. United Works tar full backup med et hensiktsmessig intervall og inkrementell backup alle dager, så langt det lar seg gjøre. Tjenesten er i utgangspunktet ment som en sikkerhet ved feilretting og katastrofeberedskap. United Works er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap av data, driftsforstyrrelser og eventuelle konsekvenstap som måtte oppstå som følge av manglende backup, direkte og indirekte. Kunden er forpliktet til å ta kopi (backup) eller be om å få tilsendt kopi av filer og databaser som publiseres gjennom United Works sine tjenester. United Works vil ikke ta ansvar for tap som kunne vært unngått, dersom det hadde vært tatt en slik kopi. For selv om vi tar sikkerhet svært alvorlig og tar rimelige forholdsregler for å beskytte informasjonen din, er ingen nettsted, Internett-overføring, datasystem eller servertilkobling fullstendig sikker.

17. Ansvar
United Works er ansvarlig for hele den operative forvaltningen av tjenesten som leveres kunden.
Forstyrrelser/avvik som oppdages meldes innen maksimalt innen fire timer. Hvis ikke rettes feil/avvik automatisk av United Works når United Works blir oppmerksomme på problemet gjennom egne systemvarsler uten tidsbegrensing angitt.

18. Vedlikehold
United Works søker å gjøre vedlikeholdsarbeid på server og utstyr for å minimere innvirkningen på tjenester til det absolutte minimum ved hjelp av følgende tiltak: 

 1. Vedlikehold som oppleves forstyrrende på bruker, må foregå så sømløst som mulig
 2. Vedlikeholdsarbeid vil bli kombinert med flere vedlikehold så ofte som mulig
 3. Planlagt vedlikehold vil skje i løpet av internt vedlikeholdsvindu. I løpet av disse vedlikeholdsvinduene kan United Works gjennomføre slikt uten samtykke fra kunden. United Works tilstreber å planlegge vedlikehold med nedetid minst en uke i forveien til kunden med e-post til kontaktpersonen for kunden.
 4. Det er mulig at i løpet av dette vedlikeholdsvinduet midlertidig helt eller delvis at tjenesten er ute av bruk, og derfor er ikke tilgjengelig for kunde.
 5. Planlagt vedlikehold er unntatt fra beregningen når tiden blir overskredet i planlagt vedlikehold og tjenester når uforutsett/eksterne forstyrrelser inntreffer. Akutt vedlikehold Akutt vedlikehold kan være nødvendig når det oppstår uforutsette omstendigheter som bringer sikkerhet og/eller driften til tjenesten i fare. Det blir ikke varslet på forhånd ved slike hendelser da vi anser å komme i normal drift for kunden er første prioritet.
 

19. Tilgjengelighet
Det er lovlig utilgjengelighet når United Works som følge av en uforutsett hendelse internt eller eksternt ikke kan kontaktes. Hvis tjenestene kun for enkelte brukere er deaktivert eller ikke fungerer som den skal, er det en hendelse der tjenestene er å bli behandlet som tilgjengelig.
Ansvaret for United Works om tilgjengelighet gjelder ikke dersom feilen er
forårsaket av:

 1. Endringer i tjenestene som er gjort på forespørsel fra Kunden
 2. Et (D)DoS angrep eller virus
 3. Uautoriserte endringer av klienten eller innstillingene definert av United Works
 4. En tredjepart
  på oppdrag av kunde eller kunde selv som forårsaker avvik og feil
 5. Større eller mindre forandringer av installasjonen som ikke tilsvarer versjonen ved kontraktsstart som
  forårsaker avvik av tjenesten
 6. En feil i infrastruktur for telekommunikasjon av tredjeparter
 7. Planlagt vedlikehold er overskredet i vedlikeholdsvinduet
 8. Utvidelse av tjenestene av kunden eller, med god grunn, av United Works
 9. Force majeure som beskrevet i disse vilkårene
 10. Feil bruk av tjenester av kunden, vurdert av United Works
 11. Svikt og/eller ikke oppdatert installert plugins/programvare
 12. Opptrer i strid med Betingelser og Vilkår av kunden
 13. Gi tredjepart tilgang til tjenester/utstyr hos United Works eller dets leverandører uten godkjennelse
 14. Tilgang til systemer på grunn av svake passord
 15. Tilgjengelighet kan bli midlertidig avbrutt hvis:
  ○ avvik har blitt oppdaget i tjenestens sikkerhet
  ○ spam kjører og/eller misbrukes av tredje part
  ○ tjenestens bringer tilgjengeligheten av tjenester på andre kunder i fare
  ○ plugins eller programvare forandrer status til risiko/trussel/bannlyst


20. Oppetid garanti

Kunden kan motta en kreditt på fem prosent (5%) av Kundens månedlig avgift for hver time som vi ikke klarer å møte tjenestetilgjengelighet.
For å få kreditt, må kunden gjøre en forespørsel skriftlig til United Works innen 30 dager etter hendelsen om avvik. Oppetid er basert på vår overvåking og vår rapport og kan ikke overstige den totale mengden av månedsavgiften kunden har betalt til oss for den måneden hvor vi ikke klarte
å møte tjenestetilgjengelighet. Kreditten forspilles ved utløp eller oppsigelse av avtalen, kan ikke slås sammen, og vil ikke bli utbetalt i kontanter.

20. Servicevindu
Vedlikehold mandag – søndag fra 00:00 til 24:00 (24 x 7 x 365)

21. Prioriteringstabell
Indikasjon av prioriteringer innenfor denne avtalen.
Høy: Hele tap (avvik) av tjenestene
Middels: Delvis tap/feil (avvik) på tjenester

22. Reaksjonstid
Prioritet på reaksjonstid. 
Høy: Reaksjonstid innen 3 timer 00-24, utføres innen 6 timer. Hendelsen er innenfor gjeldende tjenestevindu. 
Middels: Reaksjonstid innen 3 dager 10-16, utføres innen 7 dager. Hendelsen er innenfor gjeldende kontortid 10-16

23. Inngående rapportering
Rapportering om en hendelse går gjennom den faste kontaktpersonen eller support hos United Works: [email protected]
(beskriv kort problemet og navnet på nettsiden – du vil bli underrettet om problemet underveis)

24/7-kontaktinformasjon
24/7 er bare tilgjengelig for hendelser (avvik) som vurderes som krise eller høy prioritet. United Works vil vurdere situasjonen og underette Kunde underveis. United Works er den parten som kan vurdere om situasjonen krever umiddelbar handling.
Kontakts oss på [email protected]
(beskriv kort problemet og navnet på nettsiden – du vil bli underrettet om problemet underveis

24. Utgående rapportering
Etter å ha mottatt meldingen vil United Works returnerer United Works en melding om prognosen. Hvis prognosen bør prioriteres beskrives forventet løsningstid fra United Works.
Etter håndtering av hendelsen vil en tilbakemelding/status på den korrigerte hendelsen bli gitt til vedkommende som rapporterte.

24. Uforutsette kostnader
Tidsbruk for å løse hendelser er normalt ikke belastet for, med mindre Kunden har opptrådt klart uaktsomt og har dermed forårsaket hendelsen selv. I så fall, blir kostnaden per faktiske timer belastet og timepris blir oppgitt. Serverproblemer, WordPress kjernesystem, virus, DNS-koblinger, backup, oppdateringskonflikter er hendelser som avtalen inkluderer, såfremt kunden ikke har skyld i hendelsen, er inkludert og blir ikke belastet ekstra for.

Firmainformasjon

Fakturainformasjon
Fakturahenvendelser: [email protected]
Bankkontonummer: 11004575999
SWIFT/BIC: ASKSNO21
IBAN: NO3411004575999

Firmainformasjon
Foretaksnavn: Holli United Works AS
Organisasjonsnummer: 919194308
Forretningsadresse: Stortorvet 7, 0155 Oslo
Postadresse: Postboks 1316 Vika, 0112 Oslo
Telefon sentralbord: +47 75 98 77 70

Ta steget Ta steget Ta steget

Fortell oss om dine utfordringer, mål og ambisjoner. La oss finne ut hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud.

Noen av våre kunder:

Noen av våre kunder: